<noscript id='jidsjids'><acronym id='jidsjids'><strike id='jidsjids'><option id='jidsjids'><ins id='jidsjids'><acronym id='jidsjids'><th id='jidsjids'></th></acronym></ins></option></strike></acronym></noscript>
  <dir id='jidsjids'><kbd id='jidsjids'></kbd></dir>
  1. <option id='jidsjids'></option>
  2. <dt id='jidsjids'><acronym id='jidsjids'><select id='jidsjids'><form id='jidsjids'><small id='jidsjids'><center id='jidsjids'><bdo id='jidsjids'></bdo></center></small></form></select></acronym></dt>

  3. <tfoot id='jidsjids'><tbody id='jidsjids'><dt id='jidsjids'><option id='jidsjids'><li id='jidsjids'></li></option></dt></tbody></tfoot>

   <q id='jidsjids'></q>

   <center id='jidsjids'><thead id='jidsjids'><select id='jidsjids'><span id='jidsjids'></span></select></thead></center>
   <td id='jidsjids'></td>

     澳门足球赔率 | 《心经》拍成电影(好美),深入浅出的释义

     发布时间:2018年07月15日 12:00 来源:3315微猫网

     bōrěbōluómìduōxīnjīng般若波罗蜜多心经guānzìzàipúsà,xíngshēnbōrěbōluómìduōshí,zhàojiànwǔyùnjiēkōng,dùyīqiēkǔè。观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。shèlìzǐ,sèbùyìkōng,kōngbùyìsè,sèjíshìkōng,kōngjíshìsè。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。shòuxiǎngxíngshí,yìfùrúshì。受想行识,亦复如是。shèlìzǐ,shìzhūfǎkōngxiāng,舍利子,是诸法空相,bùshēngbùmiè,bùgòubùjìng,bùzēngbùjiǎn,不生不灭,不垢不净,不增不减,shìgùkōngzhōngwúsè,wúshòuxiǎngxíngshí,是故空中无色,无受想行识,wúyǎněrbíshéshēnyì,wúsèshēngxiāngwèichùfǎ,wúyǎnjiè,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,nǎizhìwúyìshíjiè,wúwúmíng,yìwúwúmíngjìn,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,nǎizhìwúlǎosǐ,yìwúlǎosǐjìn。乃至无老死,亦无老死尽。wúkǔjímièdào,wúzhìyìwúdé,yǐwúsuǒdégù。无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。pútísàduǒyībōrěbōluómìduōgùxīnwúguàài。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。wúguààigù,wúyǒukǒngbù,yuǎnlídiāndǎomèngxiǎng,jiūjìngnièpán。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。sānshìzhūfó,yībōrěbōluómìduōgù,déānuòduōluósānmiǎosānpútí。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。gùzhībōrěbōluómìduō,shìdàshénzhòu,shìdàmíngzhòu,故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,shìwúshàngzhòu,shìwúděngděngzhòu。néngchúyīqiēkǔ,zhēnshíbùxū。是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。gùshuōbōrěbōluómìduōzhòu。故说般若波罗蜜多咒。jíshuōzhòuyuē:即说咒曰:jiēdìjiēdì,bōluójiēdì,bōluósēngjiēdì,pútísàpóhē。揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃
     传递是积善,功德无量!
     坦腹斋主人 张大拙微信 zdazhuo
     版权声明:坦腹斋致力于中国艺文的推介传播。部分文章推送时未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,烦请原作者与我们联系,我们将在第一时间妥善处理。谢谢!联络邮箱:1013102739@qq.com
     ↓↓点击阅读原文购买四月天· 抱枕

     上一篇:这些惊艳的成语,原来从诗中来!
     下一篇:半岛剑拔弩“宇张 日本煽风点火是何居心?